ABC TO CIĄGŁY ROZWÓJ

Regulamin Świadczenia Usług Pocztowych

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin świadczenia usług pocztowych przez ABC Direct Contact spółka z ograniczoną odpowiedzialnością określa warunki wykonywania i zasady korzystania z usług pocztowych świadczonych przez ABC Direct Contact spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach (05-270) przy ul. Słonecznej 3c.

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2.1. Awizo - informacja o próbie doręczenia Przesyłki Rejestrowanej lub Paczki Pocztowej pozostawiona przez kuriera, w przypadku nieobecności Adresata lub innej osoby uprawnionej do odbioru, ze wskazaniem numeru kontaktowego do kuriera umożliwiającego ustalenie dogodnego dla Adresata terminu dostarczenia awizowanej Przesyłki Rejestrowanej lub Paczki Pocztowej.

2.2. Cennik – cennik usług pocztowych Operatora;

2.3. Dokument Zdawczo-Odbiorczy – dokument potwierdzający odebranie lub przyjęcie Przesyłek Pocztowych lub Druków Bezadresowych przez Operatora od Nadawcy;

2.4. PNA – pocztowy numer adresowy;

2.5. Kurier - osoba doręczająca przesyłki w imieniu Operatora;

2.6. Pocztowa Książka Nadawcza – zestawienie Adresów i Adresatów Przesyłek Rejestrowanych;

2.7. Operator – ABC Direct Contact Sp. z o.o. z siedzibą w Markach;

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług pocztowych przez Operatora;

2.9. Umowa – umowa o świadczenie usług pocztowych zawarta pomiędzy Operatorem i Nadawcą;

2.10. Usługi – usługi pocztowe świadczone przez Operatora;

2.11. Ustawa – ustawa Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1529);

2.12. ZPO – potwierdzenie Odbioru, dołączony do Przesyłki pocztowej druk, na którym Odbiorca dokonuje dodatkowego pokwitowania odebrania Przesyłki Pocztowej, zwracany do Nadawcy po wykonaniu usługi, lub przekazywany Nadawcy drogą elektroniczną;

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczone wielką literą i zdefiniowane w Ustawie mają znaczenie nadane w Ustawie.

§2 Zakres usług oraz zawarcie umowy

1. Świadczenie Usług polegają na:

1.1. realizowaniu łącznie lub rozdzielnie przyjmowania, sortowania, doręczania Przesyłek Pocztowych oraz Druków Bezadresowych;

1.2. przemieszczaniu Przesyłek Pocztowych oraz Druków Bezadresowych, jeżeli jest ono wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności wskazanych w §2.1.1. powyżej;

1.3. przesyłanie Przesyłek Pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę Przesyłki Listowej.

2. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie:

2.1. umów zawieranych w formie pisemnej przez Operatora z Nadawcami;

2.2. umów zawieranych w formie pisemnej przez Operatora z innymi operatorami świadczącymi usługi pocztowe.

3. Usługi nie mają charakteru powszechnego i wymagają każdorazowo zawarcia odrębnej, pisemnej umowy z Operatorem.

4. Operator świadczy Usługi na terytorium Polski. Obszar doręczeń jest każdorazowo odrębnie ustalony w Umowie.

§3 Opakowanie i przygotowanie do przyjęcia Przesyłek Pocztowych i Druków Bezadresowych

1. Sposób opakowania Przesyłek Pocztowych i Druków Bezadresowych musi być przez Nadawcę dostosowany do ich rodzaju, ilości, wielkości i zawartości i zapewniać ich zabezpieczenie przed ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem.

2. Nadawca obowiązany jest do należytego zapakowania poszczególnych Przesyłek Pocztowych, gwarantującego zabezpieczenie ich zawartości przed ubytkiem lub uszkodzeniem, jak i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób, którymi posługuje się Operator przy świadczeniu Usług. W szczególności opakowanie Przesyłki Pocztowej powinno:

2.1. być zamknięte w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Przesyłki, jak i ubytek jej zawartości,

2.2. być wytrzymałe – odpowiednie do wagi i zawartości Przesyłki,

2.3. w przypadku zawartości ruchomej posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości.

3. Opakowanie Przesyłki Pocztowej wlicza się do jej wagi.

4. Nadawca obowiązany jest czytelnie wskazać na kopercie lub opakowaniu Przesyłki Pocztowej dane pozwalające na pełną identyfikację zarówno Nadawcy jak i Adresata, tj.:

4.1. imię i nazwisko bądź pełną nazwę Nadawcy i Adresata,

4.2. adres Nadawcy i Adresata z dokładnym określeniem PNA, miejscowości, ulicy, numeru domu i mieszkania lub lokalu.

5. O ile Umowa przewiduje doręczenie Przesyłek Pocztowych zawierających podatną na uszkodzenia zawartość (np. szkło, delikatne tworzywa i inne), Nadawca obowiązany jest do ich widocznego oznakowania symbolem „delikatne” lub „ostrożnie”.

6. Przyjęcie przez Operatora Przesyłki Pocztowej, która nie spełnia warunków zawartych w postanowieniach niniejszego Regulaminu nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Operatora na doręczenie tej Przesyłki.

7. W przypadku gdy Przesyłka Pocztowa nie spełnia warunków zawartych w postanowieniach niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa Operator ma prawo odmowy przyjęcia jej do doręczenia lub zwrócenia na koszt Nadawcy, zgodnie z postanowieniami aktualnego Cennika świadczenia usług pocztowych przez Operatora.

8. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w §3.7. powyżej, Operator odmówi przyjęcia Przesyłki Pocztowej do doręczenia lub zwróci Przesyłkę na koszt Nadawcy jeżeli:

8.1. nie są spełnione przez Nadawcę wymagania dotyczące świadczenia Usług określone w Ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie;

8.2. zawartość lub opakowanie Przesyłki Pocztowej naraża osoby trzecie lub Operatora na szkodę;

8.3. na opakowaniu Przesyłki Pocztowej lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo; przyjęcie lub przemieszczenie Przesyłki Pocztowej jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.

§4 Zabroniona zawartość Przesyłek Pocztowych

Zabronione jest przekazanie przez Nadawcę Operatorowi Przesyłek Pocztowych zawierających lub wykonanych z substancji niebezpiecznych, tj. substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Zabronione jest także przekazanie przez Nadawcę Operatorowi Przesyłek Pocztowych zawierających leki, substancje psychotropowe, środki odurzające, żywe zwierzęta, rośliny.

§5 Przyjmowanie Przesyłek Pocztowych i Druków Bezadresowych

1. Umowa określa sposób przygotowania Przesyłek Pocztowych lub Druków Bezadresowych przez Nadawcę do przyjęcia ich przez Operatora, w szczególności miejsce do którego Przesyłki mają być dostarczone przez Nadawcę lub z którego mają być odebrane przez Operatora.

2. Przed przyjęciem Przesyłek Pocztowych przez Operatora Nadawca obowiązany jest posegregować je według następującej kolejności: PNA, miejscowość, ulica, numer domu lub mieszkania, chyba że Umowa przewiduje inny sposób segregacji. Operator może odmówić przyjęcia Przesyłek Pocztowych w przypadku ich segregacji niezgodnej z Regulaminem lub Umową, a Nadawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

3. Przesyłki Pocztowe i Druki Bezadresowe będą przyjmowane przez Operatora na podstawie wypełnionego Dokumentu Zdawczo-Odbiorczego zawierającego następujące dane:

3.1. imię i nazwisko lub pełną nazwę Nadawcy,

3.2. datę i godzinę nadania,

3.3. liczbę opakowań zbiorczych (pudeł kartonowych/skrzyń/palet), jeżeli Przesyłki Pocztowe lub Druki Bezadresowe zostały zapakowane w takie opakowania,

3.4. informację o liczbie Przesyłek Pocztowych w każdej z kategorii wagowych oraz każdego rodzaju (w szczególności: przesyłka zwykła, polecona, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru itp.). Przyjęcie Przesyłek Pocztowych i Druków Bezadresowych będzie potwierdzane każdorazowo na oryginale i kopii Dokumentu Zdawczo-Odbiorczego przez upoważnionych pracowników Nadawcy i Operatora.

4. Nie później niż w dniu nadania Nadawca obowiązany jest przekazać Operatorowi Pocztową Książkę Nadawczą, chyba że Umowa przewiduje, że Pocztową Książkę Nadawczą sporządza Operator na podstawie bazy Adresatów przekazanej uprzednio przez Nadawcę.

5. W przypadku stwierdzenia przez Operatora braków w przyjętych Przesyłkach Pocztowych lub Drukach Bezadresowych w stosunku do treści Dokumentu Zdawczo-Odbiorczego lub Pocztowej Książki Nadawczej, bądź w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, Operator odnotowuje ten fakt oraz dokonuje zwrotu Przesyłek objętych brakami do Nadawcy, chyba że Umowa stanowi inaczej. Informacja w tym zakresie zostaje niezwłocznie przekazana do Nadawcy na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie.

6. Od chwili przyjęcia do chwili przekazania kurierom Przesyłki Pocztowe i Druki Bezadresowe będą przechowywane w miejscach wykluczających dostęp do nich oraz do ich zawartości przez osoby postronne, zapewniających zachowanie tajemnicy pocztowej. Po odebraniu Przesyłek Pocztowych Kurierzy zapewniają zachowanie tajemnicy pocztowej, w szczególności zapewniają działanie wykluczające dostęp do Przesyłek Pocztowych przez osoby postronne.

§6 Terminy doręczania Przesyłek pocztowych

1. Operator doręcza Przesyłki Pocztowe w terminie D plus 4 (cztery dni robocze po dniu nadania Przesyłek), chyba że w Umowie ustalono inaczej.

2. Określony w §6.1 powyżej termin doręczenia dotyczy Przesyłek Pocztowych przyjętych przez Operatora w dniu roboczym nie później niż o godzinie 12.00. Przesyłki Pocztowe nadane po godzinie 12.00 będą traktowane jak nadane w następnym dniu roboczym.

§7 Szczegółowe zasady doręczania Przesyłek pocztowych

1. Przesyłki Listowe i Przesyłki Reklamowe doręczane są za pośrednictwem oddawczych skrzynek pocztowych.

2. W przypadku braku oddawczych skrzynek pocztowych lub braku dostępu do skrzynki, Przesyłki Listowe lub Przesyłki Reklamowe doręczane będą bezpośrednio Adresatowi lub osobie pełnoletniej przebywającej pod wskazanych adresem, a w przypadku gdy Adresat jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej – osobie uprawnionej do odbioru. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki Listowej lub Przesyłki Reklamowej Adresatowi lub innej uprawnionej osobie, o której mowa powyżej, Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na jego koszt określony w Cenniku.

3. Przesyłki Rejestrowane są doręczane poprzez ich wydanie Adresatowi lub osobie pełnoletniej przebywającej pod wskazanym adresem, a w przypadku gdy Adresat jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej – osobie uprawnionej do odbioru, po uprzednim złożeniu przez taką osobę czytelnego podpisu oraz daty odbioru na dokumentach potwierdzających doręczenie, tj. liście doręczeń lub ZPO. Odmowa podpisu jest traktowana jako odmowa przyjęcia Przesyłki.

4. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki Rejestrowanej na zasadach opisanych w §7.3 powyżej, w oddawczej skrzynce pocztowej pozostawia się Awizo, zawierające informację o możliwości doręczenia Przesyłki w terminie 7 dni od dnia pozostawienia Awizo.

5. W przypadku nieodebrania Przesyłki Rejestrowanej w terminie 7 dni od dnia pozostawienia Awizo w oddawczej skrzynce pocztowej, wystawione zostaje powtórne Awizo, które jest doręczone na zasadach opisanych w §7.4 powyżej.

6. W przypadku nieodebrania Przesyłki Rejestrowanej w terminie kolejnych 7 dni od dnia pozostawienia powtórnego Awizo w oddawczej skrzynce pocztowej, Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na jego koszt określony w Cenniku.

§8 Opłata za świadczenie Usług

1. Opłaty za świadczone Usługi określane są w Umowie lub w Cenniku. W przypadku przyjęcia przez Operatora Przesyłki Pocztowej, za której doręczenie cena nie została odrębnie uzgodniona w Umowie, cena za jej doręczenie ustalana jest przez Operatora w oparciu o Cennik.

2. Opłata za Usługę uzależniona jest od wagi Przesyłki Pocztowej oraz jej wymiarów, a także czynności dodatkowych realizowanych przez Operatora na rzecz Nadawcy na podstawie Umowy.

3. Do wagi Przesyłki Pocztowej wlicza się jej opakowanie oraz masę niezbędnych oznaczeń np. dotyczących pobranej opłaty lub świadczonych usług dodatkowych.

4. W celu identyfikacji Umowy potwierdzenia uiszczenia opłat z niej wynikających Nadawca umieszcza w prawym górnym rogu Przesyłki Pocztowej oznaczenie:

„OPŁATA POBRANA,

umowa z ABC Direct Contact Sp. z o.o. w Markach,

nr ………… z dnia ………………”.

§9 Zasady i tryb składania reklamacji

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

1.1. Nadawcy lub

1.2. Adresatowi, w przypadku gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy Przesyłka Pocztowa zostanie doręczona Adresatowi.

2. Reklamacja może być zgłoszona do Operatora w następujący sposób:

2.1. drogą elektroniczną na adres info@abc-dc.pl lub na inny adres uzgodniony uprzednio z Operatorem,

2.2. telefonicznie pod numerem telefonu 22 33 46 500, w godzinach 8:00 – 16:00,

2.3. w formie listu poleconego przesłanego na adres Operatora: ABC Direct Contact Sp. z o.o. Marki 05-270, ul. Słoneczna 3C, z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki Pocztowej, chyba że Umowa stanowi inaczej.

4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

4.1. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby reklamującego,

4.2. Adres przesyłki na jak miała być doręczona,

4.3. uzasadnienie reklamacji,

5. Do reklamacji należy dołączyć:

5.1. oryginał potwierdzenia nadania Przesyłki Rejestrowanej,

5.2. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku przeniesienia uprawnień przez Nadawcę na Adresata,

5.3. protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej Przesyłki Rejestrowanej - w przypadku jej przyjęcia przez Adresata oraz opakowanie uszkodzonej przesyłki,

5.4. oświadczenie o stwierdzeniu:

5.4.1. widocznych ubytków lub uszkodzeń Przesyłki Rejestrowanej złożone bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki

albo

5.4.2. niewidocznych ubytków lub uszkodzeń Przesyłki Rejestrowanej, z zachowaniem terminu siedmiu dni od przyjęcia Przesyłki.

6. Reklamację rozpatruje się w terminie do 30 dni od daty złożenia. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Operator zawiadamia reklamującego na piśmie lub w innej formie.

7. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez Operatora lub niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji.

8. Roszczenia dochodzone w związku ze świadczeniem Usług przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki Pocztowej. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

§10 Odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej

1. Usługę uważa się na niewykonaną w przypadku zgubienia lub zniszczenia Przesyłki Pocztowej z winy Operatora. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku uszkodzenia Przesyłki Pocztowej lub jej zawartości lub w przypadku doręczenia Przesyłki Pocztowej z przekroczeniem terminów, o których mowa w §6 powyżej.

2. Przesyłkę Pocztową uznaje się za zagubioną po upływie 21 dni od dnia jej nadania.

3. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usług z Nadawcą, Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:

3.1. wskutek siły wyższej,

3.2. z przyczyn występujących po stronie Nadawcy, Adresata lub innych osób, niewywołanych winą Operatora,

3.3. z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Adresata przepisów Ustawy lub Regulaminu,

3.4. z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.

4. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym Ustawą i niniejszym Regulaminem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi:

4.1. jest następstwem czynu niedozwolonego,

4.2. nastąpiło z winy umyślnej Operatora,

4.3. jest wynikiem rażącego niedbalstwa Operatora.

5. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki Pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki Pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu Przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia Przesyłki zgłosił Operatorowi roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenie Przesyłki powstały w czasie między przyjęciem Przesyłki przez Operatora w celu wykonania Usługi a jej doręczeniem Adresatowi.

6. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora Usług przysługuje odszkodowanie:

6.1. za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki Pocztowej nie będącej Przesyłką z Korespondencją – w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub utraconych rzeczy,

6.2. za utratę Przesyłki z Korespondencją – w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych,

6.3. za opóźnienie w doręczeniu Przesyłki Pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za Usługę.

7. W przypadku niewykonania Usługi Operator zwraca w całości pobraną opłatę za Usługę niezależnie od należnego odszkodowania, chyba że Umowa stanowi inaczej.

8. Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku uznania roszczenia za zasadne na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego.

9. Do odpowiedzialności Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Regulaminu i przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

§11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2013 r.

2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia Umowy oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

5. Wszelkie spory wynikające z Umowy, w tym także związane z treścią Regulaminu, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora.